pühapäev, 29. jaanuar 2017

Mida me seni teinud oleme?

Keskkonnameeskond tuli kokku tegelikult juba kümme aastat tagasi. Siis oli mõtteid palju ning nii mõnigi on sobiv ka tänasel päeval. Aga mida tookord plaaniti?

ÖKO-KOOLI PROJEKT TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS

Projekti eesmärgid:
1. huvi terviseküsimuse vastu - tervist edendav kool,
2. mitmekesise looduskeskkonna kasutamine,
3. puhta keskkonna loomine,
4. väljas tegutsemise ruumi kujundamine.

Öko-kool on rahvusvaheline keskkonnahariduse programm, mille käigus tavaliselt koolist saab ökokool, st keskkonnasõbralik kool. Peamiselt tegeletakse vee-, prügi- ja õuetegevuste/terviseteemaga. Tallinna Tehnikagümnaasium on tervist edendava koolina võtnud prioriteediks õuetegevuse ja tervise teema.

Küsimused, millega kooli keskkonnakomisjon tegeleb, on
- kuidas paremini ära kasutada lähiümbruse loodust,
- looduse ja keskkonna hoidmine,
- vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine ja haldamine.

TOIMUNUD TEGEVUSED (tegevused on suunatud mingi tervise- ja/või keskkonnaprobleemi lahendamisele, tegutsetakse reaalse maailma mõjutamiseks):

20.02.2007 keskkonnakomisjoni esimene koosolek, eesmärkide sõnastamine
liikmed:
Kersti Veskimets (bioloogiaõpetaja)
Aivo Saar (füüsikaõpetaja)
Ene Lehtmets (loodusõpetuse õpetaja)
Vilma Ollik (vene keele õpetaja)
Ülle Halliste (algklasside õpetaja)
Solvi Kaljuvee (algklasside õpetaja)
Marve Randlepp (ajalooõpetaja)
Pilvi Tauer (geograafiaõpetaja)
Ave Teder (arendusjuht): komisjoni juht ja öko-kooli projekti töö vedaja TTGs

19.03.2007 komisjoniliikmed teevad ettepanekuid, kuidas komisjoni tööd korraldada ning millised on TTG prioriteedid
2.04.2007 keskkonnakomisjoni töö konkretiseerimine, tegevuskava koostamine, ülesannete jagamine, tähtaegade arutelu
22.05.2007 komisjoni koosolek kokkuvõtete tegemiseks senisest tööst ja järgmise õppeaasta töö kavandamine
kevad 2007 kooli projekti tutvustamine linnaosavalitsuses ning võimalike koostööplaanide kavandamise alustamine (jutuajamine 4.06.2007 maanõunik Aldo Aadamsooga
30.08.2007 keskkonnakomisjoni õppeaasta esimene koosolek, tegevuskava seadmine uueks õppeaastaks
sügis 2007 IV astme õpilased esitasid oma nägemuse kooliümbruse kasutamisel õuesõppe tundides (arutelu toimus klassijuhatajatunnis)
29.-30.10.2007 koosolekud õpetajatele öko-kooli projektitöö ülevaate saamiseks ja haakumisest õppekavaga
sügis/talv 2007 arutasid ainekomisjonid, kuidas saab õuesõpet realiseerida tegelikkuses ainetundides
22.01.2008 komisjoni koosolek, kus arutati õpilaste ja õpetajate ettepanekutest lähtudes võimalikke lõpptulemusi
25.03.2008 komisjoni koosolek: Lepistiku pargi õpperada, teabetahvel pargi servale, kooli ümbruse haljastamine
15.04.2008 komisjoni koosolek, kus osales linnaosavalitsuse liige Urmas Kõpp: infotahvel, õpperajad, põõsad, matkapäev 16.05 Kõrvemaale.
2.06.2008 komisjoni koosolek, kus otsustati edasised tegevused järgmiseks õppeaastaks.

üritused 2007/2008 õppeaastal õpilastele projekti raames, vastutajaks Evelin Kivi (liitus komisjoniga sügisel 2007 M.Randlepa asemel)

I veerand: algklassid meisterdavad looduslikest materjalidest kooliümbruse mänguväljaku makette, näitus I korruse koridoris
II veerand: II aste valmistab visioonmakette kooli ümbrusest, näitus ja esitlus 6.02.2008, parim saab auhinna
III veerand: Lepistiku pargi ja kooli ümbruse kaardistamine
IV veerand: matk Kõrvemaale kogu koolirahvale (16.05.2008), osalesid 4.-5. ja 7.-8. klassid.


Kuidas TTG öko-kooli projekt haakub riikliku ja kooli enda õppekavaga?


VÄLJAVÕTTED PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI RIIKLIKUST ÕPPEKAVAST JA TTG ÕPPEKAVAST


1.   TTG õppe- ja kasvatuseesmärkidest:

kooli eesmärgiks on kasvatada isiksust,
7)  kes hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes,
12) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha,
15) tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.


2.   riikliku õppekava põhimõtted:

5) õppe- ja kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi, õpetus on süsteemne ja terviklik, õpetuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalustatud,
6) õppimisel-õpetamisel on keskne probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine; teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena.

3.   kooli ülesandeks on toetada valdkonnapädevuste kujunemist-

1)   looduspädevus – suutlikkus orienteeruda elus- ja eluta looduse nähtustes, nendega seonduvates seaduspärasustes, loodusteaduslikes teadmistes  ja mõtteviisides; loodushoidlik ellusuhtumine.

Looduspädevuse kujunemisel tähtsustuvad õppeainetena:
loodusõpetus
geograafia
bioloogia
keemia
füüsika
läbiv teema - Keskkond ja säästev areng.

4.   I kooliastmel taotletavad üldpädevused:

4) käitub loodust hoidvalt,
5) hoiab puhtust ja korda,
15) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada,
18) oskab õppida üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas.

     II kooliastmel taotletavad üldpädevused:


11) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete ohtlikkusest,
12) väärtustab säästvat eluviisi.

    III kooliastmel taotletavad üldpädevused:


7) oskab näha inimtegevuse mõju loodusele,
8) väärtustab terveid eluviise,
10) oskab näha põhiseoseid looduses, looduse, inimtegevuse ja tehnoloogia seoseid.

      Gümnaasiumis taotletavad üldpädevused:


7) elab tervislikult, oskab hoida, vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi,
12) väärtustab säästva ja jätkusuutliku arengu ideed, omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti.

5.   läbivad teemad – keskkond ja säästev areng


 Artikkel õuesõppe teemal Õpetajate Lehes 7.03.2008 (nr 9), lk 8 “Tehnikagümnaasium pürib ökokooliks”, autor Ave Teder. Teema on olnud artiklitena ka koolilehes (loetav aadressilt www.ttg.edu.ee).MIDA TAHAB TTG ÖKO-KOOLI PROJEKTI TULEMUSENA NÄHA?

1. puhtam ja sõbralik koolikeskkond teadlike õpilaste ja töötajatega,
2. õuesõppe ja sportimisvõimalused kooli hoovis,
3. Lepistiku pargi kasutamine loodusõpetuse ja bioloogiatundides: koostöös linnaosavalitsusega rajada õpperajad ning paigutada pargi servale infotahvel looduskeskkonna-alase infoga.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar