esmaspäev, 30. jaanuar 2017

autasud

Kool on saanud järgmised tunnistused 2010.aastal.

Tervise Arengu Instituut on direktor Maris Jesse allkirjaga andnud TTGle 5.11.2010 tunnistuse nr 172, mis ütleb, et TTG on tervist edendav kool.

1.12.2010 andis keskkonnaministeerium (allkirjastanud minister Jaanus Tamkivi) välja tunnistuse TTGle, mis ütleb, et kool sai konkusilt nimetuse "Aasta keskkonnateoke 2010" kooli hoovi rajatud vanadest autorehvidest jalgrattahoidla eest.

Seda rattahoidlat kahjuks ei säilitatud kooli renoveerimise raames. Praegu on meil jalgrattahoidla teistsugune, aga olemas

Tegevuskava 2016/2017

tegevuskava

2016./2017.ÕPPEAASTA TEEMAD ON
a) globaalne kodakondsus
b) elurikkus ja loodus
c) tervis ja heaolu

teemad
tegevused saavutamiseks
aeg, kestus
läbiviijad, vastutajad
saavutatu hindamine
Globaalne kodakondsus: eesmärgiks seisund, kus  TTG on jätkusuutlikku arengut toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool
TTG on UNESCO ühendkool, seega tegevused on kirjas koos ülevaadetega blogis

koolis on valikainena 11.klassis globaalne maailm
õppeaasta jooksul

 I poolaasta
Ave Teder + õpilased

Pilvi Tauer
toimub õppeaasta lõpus
toimub õppeaasta lõpus
Elurikkus ja loodus: eesmärgiks õpilane, kes kujuneb sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele
PRATE tunnid (praktiline teadus, kooli õppekava osa)


fotokonkurss „Linnaloom ja -lind” + loomakaitsepäev

temaatiline projekt „Vesi”


prügihunt (algklassid)


taaskasutamise mälumängusari


õppeaasta jooksul


5.-9.09.2016


algas sügisel 2016

õppeaasta jooksul

II poolaastal
algklasside ja loodusainete õpetajad

huvijuht


Gedi Põder


Marika Ritari


huvijuht + õpilased
toimub õppeaasta lõpus

õnnestus hästi

toimub õppeaasta lõpus
toimub pärast tegevust

toimub pärast tegevust
Tervis ja heaolu:
eesmärgiks vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks kujunev õpilane, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele.
jooksupäev


välisorienteerumine 7.-12.kl


tervise teabepäevad

rahvastepalli turniir 4.-6.kl


maleturniir


loengud koolikiusamisest


loeng Tartu Ülikoolist vaimse tervise teemal 10.-12.klassidele

südamenädal


ringteatejooks jm võistlusedõuetunnidvaikuseminutid koolis
12.-16.09.2016


19.-23.09.2016igas kuus

õppeaasta jooksul

28.-30.11.2016

23.-27.01.20176.01.2017aprill 2017


8.-12.05.2017
õppeaasta jooksul


õpppeaasta jooksul
Virge Kabrits


Rein Ikkonen + õpilased


Margit Pärn

Mati Uusmaa


huvijuht


Margit Pärn


Ave TederMargit Pärn + õpilased

Rein Ikkonen + õpilasedaineõpetajadGedi Põder + õpilased
õnnestus hästi

õnnestustoimub õppeaasta lõpus


toimub pärast tegevust

toimub pärast tegevust

õnnestustoimub pärast tegevust

toimub õppeaasta lõpus

toimub õppeaasta lõpus

toimub õppeaasta jooksul


2016/2017

Eelteave

Tallinna Tehnikagümnaasium alustas keskkonnasõbraliku kooli projektiga aastal 2007. Siis loodi töörühm õpetajatest ja viidi läbi erinevaid tegevusi. Kooli keskkonnapoliitika põhialused pandi paika siis, kümme aastat tagasi. Praegune töörühm korrigeeris aastatetagust tööd hetkesituatsiooni silmas pidades.

TTG võtab osa keskkonnahariduse projektidest igal õppeaastal.


1. Töörühma nimekiri

1. Ave Teder- arendusjuht
2. Anneli Errit- direktor
3. Gedi Põder- loodusainete õpetaja
4. Margit Ehandi- huvijuht
5. Marika Ritari- algklasside õpetaja
6. kõikide klasside klassivanemad
7. õpilaskogu liige

Töörühm teeb koostööd tervisekomisjoniga, kooli õpilaskogu ja hoolekoguga, ainekomisjonidega

koosolekud (6x aastas)

1. koosolek septembris 2016: teemade valik, tööplaani seadmine
2. koosolek novembris 2016: globaalne kodakondsus
3. koosolek jaanuaris 2017: elurikkus ja loodus
4. koosolek märtsis 2017: tervis ja heaolu
5. koosolek mais 2017: monitooringust, ideed järgmiseks õppeaastaks, ülevaade õppenõukogu/kooli hoolekogu ja õpilaskogu tarbeks
6. koosolek juunis 2017: kokkuvõte õppeaastastkeskkonnakomisjoni 2007 moodustamise eesmärk ja ülesanded

Keskkonnakomisjoni moodustamise eesmärk:
-          õpetamise mõiste arendamine
-          kooliümbruse parem kasutamine
-          vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine
-          Öko-kooli tegevuse juhtimine
-          info levitamine.


Keskkonnakomisjoni ülesanded:

 1. teeb keskkonnaülevaate
 2. koostab tegevuskava (eesmärgid, tegevused, tähtajad)
 3. jälgib tegevust ja hindab tööprotsessi
 4. omab kontrolli eesmärkide saavutamise üle
 5. tegevuse liitmine õppekavaga
 6. haarab tegevusse kaasa nii paljusid kui võimalik
 7. teavitab tegevustest meediat ning koostööpartnereid
 8. Öko-koodeksi loomine koolis ja selle esitlemine.

pühapäev, 29. jaanuar 2017

Milised mõtted meil on olnud?

Järgnevad mõtted ja pakutud tegevused on tulem meie kümne aasta tagusest tööst.

Komisjoniliikmete poolt pakutu:

 1. kohti, kus lapsed saaksid istuda, ja tugevamaid aluseid, kus kirjutada, kaasaskantavat tahvlit õpetajale
 2. õpperajad parki
 3. lastevanemate kaasamine
 4. loodusainete õpetamine looduses ja tervislikud ainetunnid värskes õhus
 5. õuesõpe ei tohiks kujuneda tavaliseks ainetunniks väljas, vaid õues tuleb teha vaid seal täidetavaid ülesandeid, mis toetavad õppekavas läbitavat teemat
 6. kasvatada õpilastes korra- ja puhtusearmastust nii kooli sees kui ümbruses, k.a park
 7. kaunis koolimaja ja selle ümbrus
 8. integratsioon uurimisteemadega
 9. rahvuslike tähtpäevade sidumine õuesõppimisega
 10. jagada klassid astmeti, kes millega tegeleb; gümnaasiumiõpilastest juhid
 11. iga veerandi lõpus on planeeritud õuetegevus
 12. I astmes loodusteaduste konverents, millele eelneb töö ainetundides
 13. piiritleda keskkonna  mõiste ja selged seosed õppeainetega
 14. veed Lepistiku pargis, Päikesesüsteemi  mudeli rajamine maastikule
 15. haridustehnoloogia ja loodussõbralikkuse lõimumine TTGs

Mida me seni teinud oleme?

Keskkonnameeskond tuli kokku tegelikult juba kümme aastat tagasi. Siis oli mõtteid palju ning nii mõnigi on sobiv ka tänasel päeval. Aga mida tookord plaaniti?

ÖKO-KOOLI PROJEKT TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS

Projekti eesmärgid:
1. huvi terviseküsimuse vastu - tervist edendav kool,
2. mitmekesise looduskeskkonna kasutamine,
3. puhta keskkonna loomine,
4. väljas tegutsemise ruumi kujundamine.

Öko-kool on rahvusvaheline keskkonnahariduse programm, mille käigus tavaliselt koolist saab ökokool, st keskkonnasõbralik kool. Peamiselt tegeletakse vee-, prügi- ja õuetegevuste/terviseteemaga. Tallinna Tehnikagümnaasium on tervist edendava koolina võtnud prioriteediks õuetegevuse ja tervise teema.

Küsimused, millega kooli keskkonnakomisjon tegeleb, on
- kuidas paremini ära kasutada lähiümbruse loodust,
- looduse ja keskkonna hoidmine,
- vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine ja haldamine.

TOIMUNUD TEGEVUSED (tegevused on suunatud mingi tervise- ja/või keskkonnaprobleemi lahendamisele, tegutsetakse reaalse maailma mõjutamiseks):

20.02.2007 keskkonnakomisjoni esimene koosolek, eesmärkide sõnastamine
liikmed:
Kersti Veskimets (bioloogiaõpetaja)
Aivo Saar (füüsikaõpetaja)
Ene Lehtmets (loodusõpetuse õpetaja)
Vilma Ollik (vene keele õpetaja)
Ülle Halliste (algklasside õpetaja)
Solvi Kaljuvee (algklasside õpetaja)
Marve Randlepp (ajalooõpetaja)
Pilvi Tauer (geograafiaõpetaja)
Ave Teder (arendusjuht): komisjoni juht ja öko-kooli projekti töö vedaja TTGs

19.03.2007 komisjoniliikmed teevad ettepanekuid, kuidas komisjoni tööd korraldada ning millised on TTG prioriteedid
2.04.2007 keskkonnakomisjoni töö konkretiseerimine, tegevuskava koostamine, ülesannete jagamine, tähtaegade arutelu
22.05.2007 komisjoni koosolek kokkuvõtete tegemiseks senisest tööst ja järgmise õppeaasta töö kavandamine
kevad 2007 kooli projekti tutvustamine linnaosavalitsuses ning võimalike koostööplaanide kavandamise alustamine (jutuajamine 4.06.2007 maanõunik Aldo Aadamsooga
30.08.2007 keskkonnakomisjoni õppeaasta esimene koosolek, tegevuskava seadmine uueks õppeaastaks
sügis 2007 IV astme õpilased esitasid oma nägemuse kooliümbruse kasutamisel õuesõppe tundides (arutelu toimus klassijuhatajatunnis)
29.-30.10.2007 koosolekud õpetajatele öko-kooli projektitöö ülevaate saamiseks ja haakumisest õppekavaga
sügis/talv 2007 arutasid ainekomisjonid, kuidas saab õuesõpet realiseerida tegelikkuses ainetundides
22.01.2008 komisjoni koosolek, kus arutati õpilaste ja õpetajate ettepanekutest lähtudes võimalikke lõpptulemusi
25.03.2008 komisjoni koosolek: Lepistiku pargi õpperada, teabetahvel pargi servale, kooli ümbruse haljastamine
15.04.2008 komisjoni koosolek, kus osales linnaosavalitsuse liige Urmas Kõpp: infotahvel, õpperajad, põõsad, matkapäev 16.05 Kõrvemaale.
2.06.2008 komisjoni koosolek, kus otsustati edasised tegevused järgmiseks õppeaastaks.

üritused 2007/2008 õppeaastal õpilastele projekti raames, vastutajaks Evelin Kivi (liitus komisjoniga sügisel 2007 M.Randlepa asemel)

I veerand: algklassid meisterdavad looduslikest materjalidest kooliümbruse mänguväljaku makette, näitus I korruse koridoris
II veerand: II aste valmistab visioonmakette kooli ümbrusest, näitus ja esitlus 6.02.2008, parim saab auhinna
III veerand: Lepistiku pargi ja kooli ümbruse kaardistamine
IV veerand: matk Kõrvemaale kogu koolirahvale (16.05.2008), osalesid 4.-5. ja 7.-8. klassid.


Kuidas TTG öko-kooli projekt haakub riikliku ja kooli enda õppekavaga?


VÄLJAVÕTTED PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI RIIKLIKUST ÕPPEKAVAST JA TTG ÕPPEKAVAST


1.   TTG õppe- ja kasvatuseesmärkidest:

kooli eesmärgiks on kasvatada isiksust,
7)  kes hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes,
12) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha,
15) tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.


2.   riikliku õppekava põhimõtted:

5) õppe- ja kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi, õpetus on süsteemne ja terviklik, õpetuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalustatud,
6) õppimisel-õpetamisel on keskne probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine; teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena.

3.   kooli ülesandeks on toetada valdkonnapädevuste kujunemist-

1)   looduspädevus – suutlikkus orienteeruda elus- ja eluta looduse nähtustes, nendega seonduvates seaduspärasustes, loodusteaduslikes teadmistes  ja mõtteviisides; loodushoidlik ellusuhtumine.

Looduspädevuse kujunemisel tähtsustuvad õppeainetena:
loodusõpetus
geograafia
bioloogia
keemia
füüsika
läbiv teema - Keskkond ja säästev areng.

4.   I kooliastmel taotletavad üldpädevused:

4) käitub loodust hoidvalt,
5) hoiab puhtust ja korda,
15) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada,
18) oskab õppida üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas.

     II kooliastmel taotletavad üldpädevused:


11) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete ohtlikkusest,
12) väärtustab säästvat eluviisi.

    III kooliastmel taotletavad üldpädevused:


7) oskab näha inimtegevuse mõju loodusele,
8) väärtustab terveid eluviise,
10) oskab näha põhiseoseid looduses, looduse, inimtegevuse ja tehnoloogia seoseid.

      Gümnaasiumis taotletavad üldpädevused:


7) elab tervislikult, oskab hoida, vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi,
12) väärtustab säästva ja jätkusuutliku arengu ideed, omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti.

5.   läbivad teemad – keskkond ja säästev areng


 Artikkel õuesõppe teemal Õpetajate Lehes 7.03.2008 (nr 9), lk 8 “Tehnikagümnaasium pürib ökokooliks”, autor Ave Teder. Teema on olnud artiklitena ka koolilehes (loetav aadressilt www.ttg.edu.ee).MIDA TAHAB TTG ÖKO-KOOLI PROJEKTI TULEMUSENA NÄHA?

1. puhtam ja sõbralik koolikeskkond teadlike õpilaste ja töötajatega,
2. õuesõppe ja sportimisvõimalused kooli hoovis,
3. Lepistiku pargi kasutamine loodusõpetuse ja bioloogiatundides: koostöös linnaosavalitsusega rajada õpperajad ning paigutada pargi servale infotahvel looduskeskkonna-alase infoga.


ESIMENE SISSEKANNE

Tallinna Tehnikaümnaasiumi keskkonnateemaline blogi on nüüd avatud :) Siia paneme kirja toimunu, oma ideed ja mõtted ning loodetavasti saab huviline korraliku ülevaate, mida Tallinna Tehnikagümnaasium keskkonna-alaselt ette võtab.