teisipäev, 7. detsember 2021

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2021/2022.ÕPPEAASTAL

 

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2021/2022.ÕPPEAASTAL

tööplaan

 

TTG keskkonnaeesmärgid (vaata linki allpool)

                     

õppeaasta jooksul keskmes olevad teemad

eesmärkidest ja teemadest tulenevad tegevused

Õpime säästlikult tarbima, pöörame tähelepanu taaskasutatava materjali kasutamise võimalustele

kliimamuutused

elektrienergia kokkuhoid: õpilasomavalitsuse aktsioonid õ/a jooksul koridorides ja klassides; paberite taaskasutus (kontrolltööd jms)

Loodus on majanduse ja kultuuri alus

globaalne kodakondsus

õppekavas on valikkursus „Globaalne maailm“

Kasutame mitmekesiseid tunni läbiviimse meetodeid (õuesõpe)

meri ja rannik

temaatilised õuesõppetunnid ning õppekäigud, osavõtt võistlustest/vaatlustest

Loome tingimused prügi süsteemseks sorteerimiseks

prügi

sügise ja kevade heakorrapäev, maailmapäevadest osavõtt

 

BSP /Läänemere projekt/ (vastutaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe): meri ja rannik – võetakse osa projekti raames pakutavast

TTG keskkonna-alaste põhimõtete kogum: https://drive.google.com/file/d/1oI5cvfaFl8cmm5XXy9or3o8fjOJgJntN/view

 

Peame oluliseks info jagamist ja kättesaadavust: stend IV korrusel, blogi kodulehelt http://ttgkeskkond.blogspot.com/

 

õppeaasta tööplaan

Tööplaan on hiliselt kujunenud, sest keskkonnaküsitluse valmimine oli loovtööga seotud. 


 Põhilised teemad, millele õppeaasta jooksul enam keskenduda plaanime, on

1) kliimamuutused

2) globaalne kodakondsus (gümnaasiumiosas on kursus "Globaalne maailm")

3) meri ja rannik (BSP projekti raames tegutseb selles vallas koos õpilastega bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe)

4) prügi (prügisorteerimiskastid igal korrusel on esimest aastat)

tööplaan:

1. teavitus Rohelise kooli programmi ja kooli tegevuste kohta fookusesse: infostendi IV korrusel hoida materjalidega täidetult

2. energiakasutus - tuled klassiruumis: õpilasomavalitsuse pädevuses on kontroll ning tähelepanu juhtimine kokkuhoiule õppeaasta ringselt

3. õuesõppetunnid õppekava osana tavaks

4. maailmakoristuspäeva aktsioon sügisel ja kevadel, ka digikoristus


 

esmaspäev, 6. detsember 2021

Keskkonnaküsitlus ja tulemused

 8.b klassi õpilane Kristjan Havi tegi I poolaastal loovtööna keskkonnaküsitluse.

Ta viis selle läbi kolmes klassis põhikoolis nii, et igast kooliastmest vastas üks klassitäis lapsi.

Küsimused:

1. Mis klassis sa käid?

2. Kas Sa oled kuulnud, et meie kool osaleb Rohelise lipu programmis?

3. Kas koolis asuvad prügikastid on Sinu arvates õigete kohtade peal?

4. Kas Sulle on räägitud, kui kaua kõduneb plastpudel looduses?

5. Kas Sa kasutad kontrolltöö paberi teist poolt?

 6. Kas valgusküllasel ajal kasutate klassis päikese- või tehisvalgust?

7. Kas Sa sooviksid rohkem õuesõppe tunde?

8. Kas kooli sööklas olevad portsjonid on õige suurusega?

9. Kas Sa oled osalenud mõnel maailmakoristuspäeva aktsioonil?

ANALÜÜS: Rohelise lipu kohta on mõistlik rohkem koolis teavet jagada, et programmis osalemine jõuaks iga õpilaseni. Samuti tuleb teha teavitustööd tehisvalguse kasutamise osas – kardinad akende eest üles tunni ajal. Õuesõppetunde soovivad õpilased rohkem, seega siingi on koolile koht muutuseks. Maailmapäevade korraldamisel on hea rohkem teavitustööd teha. Paberi korduvkasutuse teema on koolis aktuaalseks vaja teha.

Küsitluse tulemus näitab, et ollakse rahul prügikastide paigutusega koolis, kooli sööklas pakutavate portsjonitega. Õpilased on teadlikud, et plast kõduneb looduses pikalt.

Kristjani töö kokkuvõte: "Uurimistöö täitis oma eesmärgi: teha TTG-s keskkonnaülevaade. Nüüd saab arendusjuht Ave Teder esitada võlgu jäänud materjalid, et koolile antud Rohelist lippu säilitada. Loodan, et ka õpilased, kes küsitlusele vastasid, mõtlevad nüüd rohkem enda ja teiste ökoloogilisele jalajäljele ning kuidas seda vähendada.

Uurimistööst tulid välja mõned huvitavad faktid. Kõige rohkem hoolivad keskkonnast 2.klassi õpilased, samas kui kõikidele klassidele on sellest sama palju räägitud. Huvitav oli ka fakt, et enamus õpilasi, kes ei ole osalenud maailmakoristuspäeva aktsioonil ega ole seda ka valmis tegema, ei pööra keskkonnahoiule tähelepanu ka muul moel, näiteks nad ei kasuta kontrolltöö paberite teist poolt. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et 2. ja 4.klassi õpilased saavad koolitoidust kõhutäis ilma, et toitu jääks üle või oleks sellest puudus. 7. klassi õpilased aga võiksid saada toiduportsjoni suurust ise valida.

Mina olen uurimistöö tulemustega rahul. Ma olen väga tänulik õpetajatele, kes olid nõus oma ainetunni aega minu uurimistöö peale kulutama. Samuti olen ma tänulik õpilastele, kelle vastused oli põhjalikud."