reede, 29. märts 2019

Keskkonnaanalüüs ja sellele tuginev arutelu

1.      KESKKONNAÜLEVAATUSE KÜSIMUSED

 Info, teavitamine ja kaasamine: kas info Rohelise Kooli tegevuse kohta koolis on piisav?
 Elurikkus ja loodus: kas kool on piisavalt roheline?
Kliimamuutused: kas kliimamuutuste teemale on koolis piisavalt tähelepanu pööratud?
Energia: kas energia on kooli õppekavas teemana tähtsustatud?
Globaalne kodakondsus: kas temaatiline kursus on põhjalik?
Tervis ja heaolu: kas kool on turvaline?
Meri ja rannik, vesi: kas BSP projekti tegevus on koolis piisavalt kajastatud?
Prügi ja jäätmed: kas prügisorteerimine on koolis mõistlikult korraldatud?
Õueala: kas õueala muutmisega tegelemine on piisav?
Transport: kas kooliesine liikluskord on turvaline?

2.      ARUTELU

Vastuste põhjal (jah/ei) saab otsustada, millised teemavaldkonnad on õpilaste arvates olulisemad tegevustega ja aruteludega katmiseks. Otsuse tegid õpilased ise, samuti tuli arutelus välja arvamus 12 teema kohta. Fookusesse jääb kooli õueala (õuesõppeklass ja liikluslinnak). Tähtsaks peeti kokkuhoiupoliitikat ja toidu raiskamise vähendamist; tähelepanu keskendamist loodushoiuteemadele ning prügikäitlusele.
Globaalse maailma teemadele pööratakse koolis piisavalt tähelepanu (eraldi kursus gümnaasiumis ja temaatilised tegevused klassidele). Rohelise Kooli põhimõtted ja vajalikkus on samuti nüüdseks teadvustatud. Õpilasi viiakse õppekäikudele ja osalema programmides, mis rõhutavad elurikkuse ja loodusega seotud teemasid piisaval hulgal. Kooli tervishoiukomisjon organiseerib õppeaasta jooksul mitmeid tegevusi. BSP projektiga tegeleb bioloogiaõpetaja järjepidevalt ja kaasab õpilasi.


neljapäev, 28. märts 2019

Kooli hoov

Kooli hoovis on
a) kaks lauatenniselauda,
b) ronimispuud,
c) takistusrada,
d) kompostikastid (sinna pannakse hoovist riisutud lehed ja oksad, mulda kasutatakse peenarde tarbeks),
e) tehnoloogiatunnis tehtud linnupuurid,
d) lillepeenar, mille ümber on istutatud koolile kingitud puud,
e) jalgrattahoidla.
neljapäev, 7. märts 2019

Õpilaste koostatud infostend

Põhikooli õpilased koostasid huvijuhi juhendamisel kooli aatriumisse infostendi Rohelise kooli olemuse kohta :) Juures on ka viktoriiniküsimused. Vastata saavad soovijad, kes oma paberi siis kasti lasevad. Tulemused ja auhinnad selguvad varsti.